شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ میشه حتی وسط سینه زدن گریه کنیم زمینه ۵.۶ ۵:۵۰ ۱ ۱ ۶۷۶۹ ۳۹۹۲
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ نوکری که در پناه حسنه شور ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۵۸۱۹ ۴۷۶۱
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ شنیدم وقتی می زارنم تو قبر شور ۶.۴ ۶:۴۱ ۱ ۱ ۴۱۳۹ ۴۱۷۲
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ دل بی قراره چند روزی از آسمون غربت می باره واحد ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۴۵۷۵ ۳۷۴۳
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بی تو جهانم الف نداره واحد ۵ ۵:۱۱ ۱ ۱ ۲۵۸۴ ۳۱۶۴
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ کبوتریم و پی دانه امام حسن شعرخوانی ۵.۹ ۶:۰۶ ۱ ۱ ۲۷۳۴ ۱۹۷۳
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۶ اگه تو روضه چشام میشه تر تو بهم دادی شور ۴ ۴:۰۳ ۱ ۱ ۴۳۹۱ ۴۲۶۵