شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ عمرم گذشت در تب و تاب ندیدنت مناجات ۳.۷ ۳:۴۶ ۲ ۲ ۸۹۸۸ ۲۷۰۸
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ ای حرمت خانه معمور دل روضه ۲۰ ۲۱:۳۵ ۱ ۱ ۳۹۶۹ ۲۹۲۰
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ رحمی به من که گریانم عمو زمینه ۷.۴ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۱۴۹۲۷ ۹۳۷۱
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ صدا زدی عمو عمو جان دادم شور ۴.۶ ۴:۴۳ ۱ ۱ ۱۳۴۲۰ ۸۷۷۲
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ مثل یک پدر باغبون من واحد ۸.۱ ۸:۳۲ ۱ ۱ ۶۹۱۹ ۵۴۲۵
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ گفتا قاسم به فغان ای عمو اذن به میدانم بده شور ۶.۱ ۶:۲۱ ۱ ۱ ۸۰۰۱ ۶۳۹۴