شب پنجم محرم ۱۳۹۶

شب پنجم محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ پس از آن گفت و شنود آن شه ابرار روضه ۷.۹ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۸۷۲۹ ۳۰۲۶
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شجاعتش حسنی است روضه ۶.۴ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۳۰۶۲ ۲۷۵۷
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ اکبر شد اربا اربا پس من چی زمینه ۶ ۶:۱۵ ۱ ۱ ۲۹۷۳۹ ۱۲۶۰۸
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ محرم می باره چشمامون شور ۵.۳ ۵:۲۸ ۱ ۱ ۱۳۲۷۹ ۹۰۹۴