شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ به هوای تو اطمینان دارم شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۴۴۷ ۴۱۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ از زیارت فقط اینو دارم واحد ۴.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۷۵۸ ۵۹۹
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ با خودم بار گناه آوردم شور ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۲۶۹ ۳۷۹
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ گم شده نوکرت توی دنیا شور ۵ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۲۹۲ ۴۳۷