شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ به هوای تو اطمینان دارم شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۷۸۰ ۵۹۶
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ از زیارت فقط اینو دارم واحد ۴.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۹۸۱ ۷۷۷
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ با خودم بار گناه آوردم شور ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۵۵۹ ۵۷۳
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ گم شده نوکرت توی دنیا شور ۵ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۶۷۵ ۶۳۵