شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دست ما نیست گرفتار تو هستیم حسین مناجات ۶ ۶:۲۴ ۱ ۱ ۵۴۳۴ ۲۱۱۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ رخصت بده تو طفل خودم را فدا کنم روضه ۱۳.۴ ۱۴:۳۰ ۱ ۱ ۱۹۰۷ ۱۹۴۵
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ پسرهام فدای علی اصغر تو روضه ۳.۵ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۲۰۴۲ ۲۰۰۷
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دلشوره دارم ببین زمینه ۸.۲ ۸:۴۸ ۱ ۱ ۷۵۱۷ ۶۱۲۲
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۲.۶ ۲:۴۳ ۱ ۱ ۲۹۵۰ ۳۲۴۹
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ آمدم بر آستانت سر نهم سامان بگیرم واحد ۲.۸ ۲:۵۵ ۱ ۱ ۴۶۴۰ ۴۴۸۸
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ سایه تو روی سرمه واحد ۴.۶ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۵۰۵۵ ۴۶۲۰
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و شور ۵.۶ ۵:۵۸ ۱ ۱ ۷۴۶۳ ۶۲۷۰