شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دست ما نیست گرفتار تو هستیم حسین مناجات ۶ ۶:۲۴ ۱ ۱ ۴۳۵۶ ۱۶۶۲
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ رخصت بده تو طفل خودم را فدا کنم روضه ۱۳.۴ ۱۴:۳۰ ۱ ۱ ۱۴۶۳ ۱۴۹۷
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ پسرهام فدای علی اصغر تو روضه ۳.۵ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۱۴۵۹ ۱۵۷۱
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دلشوره دارم ببین زمینه ۸.۲ ۸:۴۸ ۱ ۱ ۶۱۴۵ ۵۲۵۰
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۲.۶ ۲:۴۳ ۱ ۱ ۲۴۲۱ ۲۷۲۶
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ آمدم بر آستانت سر نهم سامان بگیرم واحد ۲.۸ ۲:۵۵ ۱ ۱ ۳۸۰۵ ۳۸۰۷
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ سایه تو روی سرمه واحد ۴.۶ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۳۸۶۶ ۳۸۵۷
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و شور ۵.۶ ۵:۵۸ ۱ ۱ ۶۴۲۵ ۵۳۸۰