شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دو خورشید جهان آرا روضه ۸.۷ ۹:۱۵ ۱ ۱ ۷۸۹۰ ۲۷۷۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دمند و بازدمند روضه ۵.۵ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۲۶۶۳ ۲۴۳۵
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ قمرامون برا تو این همه دختر برا من روضه ۳.۳ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۵۰۴۲ ۳۱۰۷
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تنها شدی تنهاترین زمینه ۸.۲ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۱۹۸۲۴ ۱۰۵۱۶
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ من خواهر توام همسنگر توام واحد ۷.۸ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۷۰۰۱ ۵۶۰۳
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ ای خانه دل بیت الحرمت شور ۵.۴ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۸۷۱۹ ۷۰۶۵
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تا مهر تو تو دل منه شور ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۸۸۶۸ ۷۴۹۴