شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ اگر حسین حر رو خرید زمینه ۵.۴ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۶۸۳۵ ۴۰۶۲
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ حافظ این بیرق و پرچم لبیک شور ۴.۶ ۴:۴۵ ۱ ۱ ۶۳۴۲ ۵۰۳۴
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ بیا و بشین و ببین حالمو واحد ۶ ۶:۲۱ ۲ ۲ ۴۲۵۵ ۳۵۵۱
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ ذکر دم عیسی حسین واحد ۴.۳ ۴:۲۶ ۱ ۱ ۳۰۸۴ ۳۱۴۲
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دوباره عشق غم تو دوباره درد جدایی شعرخوانی ۵.۴ ۵:۴۴ ۱ ۱ ۱۹۵۳ ۱۸۵۳
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ منظومه دلبری فقط محورش حسینه شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۱ ۱ ۴۷۳۶ ۴۲۸۱