شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ اگر حسین حر رو خرید زمینه ۵.۴ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۸۵۲۴ ۴۹۳۶
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ حافظ این بیرق و پرچم لبیک شور ۴.۶ ۴:۴۵ ۱ ۱ ۸۱۲۰ ۶۰۱۸
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ بیا و بشین و ببین حالمو واحد ۶ ۶:۲۱ ۲ ۲ ۵۳۱۲ ۴۲۱۸
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ ذکر دم عیسی حسین واحد ۴.۳ ۴:۲۶ ۱ ۱ ۳۷۹۲ ۳۷۳۴
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ دوباره عشق غم تو دوباره درد جدایی شعرخوانی ۵.۴ ۵:۴۴ ۱ ۱ ۲۳۸۵ ۲۲۳۶
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ منظومه دلبری فقط محورش حسینه شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۱ ۱ ۵۲۵۱ ۴۸۷۶