شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ یا که خدا به خلق پیمبر نمی دهد شعرخوانی ۱۲ ۵:۰۹ ۲ ۲ ۳۰۵۰ ۱۲۴۱
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ بهترین بنده خدا زینب روضه ۵.۹ ۶:۱۱ ۲ ۲ ۱۳۱۶ ۱۳۴۱
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تویی برام پر پرواز زمینه ۶ ۶:۱۷ ۲ ۲ ۳۶۶۱ ۳۴۶۸
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ با همه فرق داری شور ۷.۱ ۷:۳۱ ۲ ۲ ۴۲۰۰ ۴۰۰۵
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تن من را به هوای تو شدن ریخته اند واحد ۸.۲ ۸:۴۵ ۲ ۲ ۲۵۴۷ ۲۹۵۸
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ یا جدّا یا جدّا لاندبنک صباحا و مساء شور ۴.۴ ۴:۳۷ ۲ ۲ ۴۲۷۹ ۳۸۷۳
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تو آسمونی و منم خاکیم شور ۴ ۴:۰۹ ۲ ۲ ۱۴۵۵۹ ۶۴۱۸