شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ شبا وقتی بی مهتابم زمینه ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۹۸۶ ۵۵۲
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ تو با همه فرق داری شور ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۴۹۹ ۴۸۰
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بابایی ببین که دست و پامو بسته زجر واحد ۶.۵ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۸۶۳ ۵۵۸
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو واحد ۲.۲ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۸۱ ۵۰۸