شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ شبا وقتی بی مهتابم زمینه ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۹۹ ۷۸۳
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ تو با همه فرق داری شور ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۷۰۳ ۸۶۸
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بابایی ببین که دست و پامو بسته زجر واحد ۶.۵ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۲۵ ۷۸۲
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو واحد ۲.۲ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۱۵۲۲ ۶۸۳