شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ هم نا ندارم هم بس که دنبالت دویدم پا ندارم روضه ۸.۵ ۹:۰۸ ۱ ۱ ۹۷۰۱ ۲۶۱۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ رسیدن بخیر ای سر و روی خونی روضه ۷.۶ ۸:۰۹ ۱ ۱ ۲۳۷۷ ۳۶۰۰
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ با همین صورت تبدارم زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۱ ۱ ۱ ۷۵۲۸ ۸۱۲۸
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۲.۹ ۳:۰۲ ۱ ۱ ۳۲۸۸ ۴۴۳۳
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ من آن شمعم که آتش بسکه آبم کرد خاموشم واحد ۲.۵ ۲:۳۷ ۱ ۱ ۴۶۴۶ ۴۰۱۰
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۶ به دل هوای حرم به لب نوای حسین شور ۴.۲ ۴:۲۷ ۱ ۱ ۷۶۹۳ ۵۹۸۴