شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ به من اثبات شد از نزدیکم نزدیک تر هستی مناجات ۳.۲ ۳:۱۳ ۲ ۲ ۷۹۹۵ ۲۵۰۲
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ کیستم من دُر دریای کرامت روضه ۱۰ ۱۰:۴۱ ۱ ۱ ۳۶۲۱ ۲۷۱۶
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بابا یه گوشه خواب بودم خیلی آروم روضه ۸.۳ ۸:۴۷ ۱ ۱ ۴۵۱۷ ۳۴۰۲
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ همه بهم گفتی که بابام پیش خداست زمینه ۷.۳ ۷:۲۹ ۱ ۱ ۱۰۳۹۵ ۷۸۸۲
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بگو کجایی آهای آبروی آبرو کجایی واحد ۳.۷ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۷۷۴۳ ۵۵۴۹
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۶ منم کمترین بنده تو تو شاهی شور ۷.۱ ۷:۳۱ ۱ ۱ ۱۰۲۰۲ ۷۲۹۰