شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ کدوم دردامو بگم بازو یا دست و کمرم زمینه ۶.۱ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۹۹۲۴ ۵۶۵۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ سینه بزن که نوکری مدالت باشه شور ۳.۵ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۶۱۷۵ ۵۴۱۷
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی شور ۶.۳ ۶:۲۴ ۱ ۱ ۱۹۵۲۶ ۸۴۳۶
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بابا کجایی تنگ دلم برای تو واحد ۴.۹ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۳۴۶۶۶ ۱۰۶۸۵
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ تو مثل بارون نم نم واحد ۵.۸ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۷۳۰۸ ۴۸۷۰
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۶ وقتی که فراتر از زمان است رقیه شعرخوانی ۵.۸ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۲۳۸۳ ۲۳۰۷
۷ شب سوم محرم ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۲.۴ ۲:۱۰ ۱ ۱ ۵۷۴۸ ۵۲۶۵