شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ کدوم دردامو بگم بازو یا دست و کمرم زمینه ۶.۱ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۸۴۷۱ ۴۷۸۹
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ سینه بزن که نوکری مدالت باشه شور ۳.۵ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۵۵۲۴ ۴۸۱۴
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی شور ۶.۳ ۶:۲۴ ۱ ۱ ۷۴۵۲ ۵۲۴۷
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بابا کجایی تنگ دلم برای تو واحد ۴.۹ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۵۱۹۹ ۴۳۷۱
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ تو مثل بارون نم نم واحد ۵.۸ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۴۸۳۶ ۳۸۷۸
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۶ وقتی که فراتر از زمان است رقیه شعرخوانی ۵.۸ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۱۹۷۲ ۱۹۱۵
۷ شب سوم محرم ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۲.۴ ۲:۱۰ ۱ ۱ ۵۲۲۹ ۴۶۰۴