شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ کدوم دردامو بگم بازو یا دست و کمرم زمینه ۶.۱ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۸۶۰۴ ۴۹۰۶
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ سینه بزن که نوکری مدالت باشه شور ۳.۵ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۵۵۶۸ ۴۹۰۹
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی شور ۶.۳ ۶:۲۴ ۱ ۱ ۸۵۴۷ ۵۵۶۴
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ بابا کجایی تنگ دلم برای تو واحد ۴.۹ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۵۶۲۸ ۴۵۴۶
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ تو مثل بارون نم نم واحد ۵.۸ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۵۰۲۸ ۴۰۱۳
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۶ وقتی که فراتر از زمان است رقیه شعرخوانی ۵.۸ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۲۰۰۷ ۱۹۹۸
۷ شب سوم محرم ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۲.۴ ۲:۱۰ ۱ ۱ ۵۳۱۲ ۴۷۰۵