شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ سلام می کنم از دور بر تو و حرمت مناجات ۳.۴ ۳:۳۷ ۲ ۲ ۴۱۹۱ ۱۹۲۴
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ با صد جلالت و شرف و عزت و وقار روضه ۲۷.۳ ۱۱:۵۳ ۲ ۲ ۲۰۲۰ ۱۸۲۱
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ صدای ناله زهرا زمینه ۵.۵ ۵:۵۴ ۲ ۲ ۷۵۸۹ ۵۲۶۹
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ حرف حرم که پیش میاد شور ۷.۳ ۷:۴۸ ۳ ۳ ۱۲۵۶۸ ۶۷۳۰
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ تا رسیدیم به اینجا به دلم بد آمد واحد ۷.۷ ۸:۱۵ ۲ ۲ ۴۵۸۲ ۳۹۰۰
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۶ حس کردم اینو به عینه شور ۴.۵ ۴:۴۶ ۲ ۲ ۸۲۰۵ ۶۲۳۸