شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ از عرش از میان حسینیه خدا مناجات ۵.۲ ۵:۳۱ ۱ ۱ ۷۲۱۱ ۲۱۲۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ رسیده مسلم خراب و ناامید و قد خمیده مسلم روضه ۸.۹ ۹:۳۲ ۱ ۱ ۲۸۹۶ ۲۴۴۷
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ اهل البكاء هان العزاء زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۷۴۰۰ ۵۵۳۰
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ دوباره راهی دریاییم زمینه ۴.۵ ۴:۴۵ ۱ ۱ ۸۲۲۰ ۶۵۸۰
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱ ۱ ۵۳۹۱ ۴۹۹۹
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید واحد ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۶۴۱۵ ۵۱۲۰
۷ شب اول محرم ۱۳۹۶ اذون عشق بگو حی علی البکاء شور ۴.۴ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۸۱۲۶ ۶۳۳۷
۸ شب اول محرم ۱۳۹۶ باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۱ ۱ ۹۷۶۶ ۷۴۶۸