شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ محرم اومد و بارون گرفت مناجات ۲.۸ ۳:۰۰ ۲ ۲ ۶۷۳۵ ۲۷۲۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو روضه ۷.۷ ۳:۲۰ ۲ ۲ ۳۴۸۵ ۲۶۶۲
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ منم و شهر نامردی زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۵ ۲ ۲ ۱۱۵۴۹ ۷۲۰۸
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ حرف حرم که پیش میاد شور ۹ ۹:۴۶ ۲ ۲ ۱۰۳۶۴ ۷۸۵۸
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ تن بی سر شده چون بی کس و بی یار شود واحد ۶ ۶:۲۹ ۲ ۲ ۵۳۳۲ ۴۶۷۲
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ هر کی یه بار تو زندگیش یه یا حسین گفت تک ۵.۱ ۵:۳۰ ۲ ۲ ۵۲۱۴ ۴۵۶۵
۷ شب اول محرم ۱۳۹۶ شکر خدا حسین که سینه زن شدم شور ۶.۹ ۷:۲۴ ۲ ۲ ۷۸۱۸ ۶۸۸۷