استقبال از محرم ۱۳۹۶

استقبال از محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ استقبال از محرم ۱۳۹۶ بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد روضه ۱.۷ ۱:۴۲ ۰ ۰ ۸۴۵۸ ۳۰۴۰
۲ استقبال از محرم ۱۳۹۶ آه نسیم سحر کربلا زمینه ۵.۹ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۲۲۴۹۸ ۱۰۳۹۸
۳ استقبال از محرم ۱۳۹۶ بازم غرق اشکم با آه و حسرت شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۳۲۴ ۶۷۳۶
۴ استقبال از محرم ۱۳۹۶ گرفتارم که خورده عمریه گره کارم شور ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۹۲۶۶ ۵۷۸۴