استقبال از محرم ۱۳۹۶

استقبال از محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ استقبال از محرم ۱۳۹۶ بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد روضه ۱.۷ ۱:۴۲ ۰ ۰ ۷۲۲۸ ۲۴۴۰
۲ استقبال از محرم ۱۳۹۶ آه نسیم سحر کربلا زمینه ۵.۹ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۲۳۶۵ ۶۸۹۱
۳ استقبال از محرم ۱۳۹۶ بازم غرق اشکم با آه و حسرت شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۱۰۱۱۸ ۵۸۵۱
۴ استقبال از محرم ۱۳۹۶ گرفتارم که خورده عمریه گره کارم شور ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۸۱۸۰ ۴۹۶۷