۱۵ شهریور ۱۳۹۶

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ همیشه توی خوابم صحن و سراتو می بینم زمینه ۵.۳ ۵:۱۹ ۱ ۱ ۷۷۵۶ ۳۵۲۱
۲ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ می دونه قلبم تا آسمونا نمیره آقا به جز تو راهی شور ۶ ۶:۰۹ ۱ ۱ ۸۷۴۰ ۴۹۵۳
۳ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ قول میدم که تا به آخر عمرم آقا شور ۴.۷ ۴:۴۲ ۱ ۱ ۵۱۵۲ ۳۵۳۱
۴ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ نوکری تو دستگاه تو قد پادشاهی خوبه واحد ۷.۸ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۵۹۱۳ ۲۸۸۹
۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ عاشق روی علی دیوانه باشد بهتر است شعرخوانی ۷.۲ ۷:۲۸ ۲ ۲ ۲۷۲۷ ۱۶۳۱
۶ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ آب الف و باء باز منو با این دو تا حرف الفبا شور ۸.۹ ۹:۱۵ ۱ ۱ ۱۶۱۲۰ ۷۱۶۰