عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ امشب نم نم می زنه بارون سرود ۴.۸ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۲۲۴۷ ۱۲۱۵
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ امیر الحق امیر العشق امیرالمومنینی تو مدح ۵.۹ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۱۷۰۸ ۹۹۷
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ توحید و حمد و اسراء علی سرود ۵.۴ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۴۳۷ ۱۱۴۴