عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ ناد علی یاد علی سرود ۵.۵ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۲۳۶۹ ۸۶۷
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ گدای شیر یزدانم فقیر شاه مردانم مدح ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۱۲۶ ۵۰۰
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ خبرای خوشی داره روی دامن زمین سرود ۴.۷ ۴:۵۱ ۱ ۱ ۱۲۷۲ ۶۴۵