عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ ها علي بشر کیف بشر سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۱۹۹۸۶ ۵۶۹۴
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ دلم مست شراب الغدیر است مدح ۱۵.۲ ۱۶:۱۲ ۰ ۰ ۳۳۲۶ ۱۴۱۶
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ ای دین و زندگی من مولا سرود ۹.۳ ۹:۴۹ ۰ ۰ ۷۲۴۵ ۳۰۸۷