عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ ها علي بشر کیف بشر سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۴۳۸۴ ۱۶۰۲
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ دلم مست شراب الغدیر است مدح ۱۵.۲ ۱۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۲۲ ۸۳۹
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ ای دین و زندگی من مولا سرود ۹.۳ ۹:۴۹ ۰ ۰ ۲۲۷۳ ۱۳۶۳