شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶

شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ پشت دیوار خانه طوعه روضه ۳.۷ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۳۶۲۶ ۱۲۰۰
۲ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ سلام ما سلام ما به کربلای اطهرت زمینه ۴ ۴:۰۲ ۲ ۲ ۵۶۴۴ ۲۳۴۴
۳ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ دیدی پرم شکسته تنها و بی کس و یار واحد ۱۲.۳ ۱۳:۱۲ ۲ ۲ ۴۰۰۱ ۲۸۳۰
۴ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ وقتی کنارم باشی حال و روزم آرومه شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۴۶۳۹ ۳۰۲۶
۵ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ منم و این دل شیدا شور ۳.۴ ۳:۲۶ ۲ ۲ ۴۱۰۸ ۲۵۴۹