شب سوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶

شب سوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب سوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ قسم میدم آقا تو رو کوفه نیا زمینه ۵.۶ ۵:۴۱ ۱ ۱ ۷۳۶۶ ۳۴۶۴
۲ شب سوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ پر و بالم بسته است به زمین محکومم شور ۴.۶ ۴:۳۲ ۱ ۱ ۷۳۳۸ ۳۵۴۴
۳ شب سوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ دوباره عشق غم تو دوباره درد جدایی شعرخوانی ۸.۷ ۹:۰۳ ۱ ۱ ۲۱۰۳ ۱۱۷۹