شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

از کربلایی جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ یادگار کربلایم کربلایم کربلایم زمینه ۷.۹ ۸:۱۱ ۱ ۱ ۴۳۵۶ ۱۶۰۶
۲ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۴.۱ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۳۸۱۱ ۲۱۳۷
۳ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ بیا و بشین و ببین حالمو واحد ۸.۱ ۸:۲۴ ۱ ۱ ۲۶۸۱ ۱۴۱۵
۴ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ من کیم سالار دینم من کیم سر مبینم واحد ۱۳.۴ ۱۴:۰۷ ۱ ۱ ۲۰۱۴ ۱۱۲۹
۵ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ غصه دارم امشب باز میون سینه شور ۵.۳ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۳۰۶۲ ۲۱۲۳