شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ یادگار کربلایم کربلایم کربلایم زمینه ۷.۹ ۸:۱۱ ۱ ۱ ۶۸۷۳ ۲۵۵۴
۲ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۴.۱ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۷۳۵۵ ۳۲۱۳
۳ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ بیا و بشین و ببین حالمو واحد ۸.۱ ۸:۲۴ ۱ ۱ ۶۶۱۸ ۲۷۵۷
۴ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ من کیم سالار دینم من کیم سر مبینم واحد ۱۳.۴ ۱۴:۰۷ ۱ ۱ ۲۹۶۹ ۱۷۵۱
۵ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ غصه دارم امشب باز میون سینه شور ۵.۳ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۴۸۳۵ ۲۹۱۴