شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ یادگار کربلایم کربلایم کربلایم زمینه ۷.۹ ۸:۱۱ ۱ ۱ ۴۸۷۴ ۱۹۶۴
۲ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۴.۱ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۵۱۰۳ ۲۶۶۳
۳ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ بیا و بشین و ببین حالمو واحد ۸.۱ ۸:۲۴ ۱ ۱ ۴۲۳۳ ۲۰۹۵
۴ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ من کیم سالار دینم من کیم سر مبینم واحد ۱۳.۴ ۱۴:۰۷ ۱ ۱ ۲۳۵۱ ۱۴۵۶
۵ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ غصه دارم امشب باز میون سینه شور ۵.۳ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۳۵۱۸ ۲۴۷۱