شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ من بر فلک امامم من بر ملک شهودم واحد ۸.۷ ۹:۲۱ ۱ ۱ ۱۶۷۵ ۷۹۲
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ هزار خاطره غم نمی رود از یاد واحد ۲.۵ ۲:۳۳ ۱ ۱ ۱۰۸۲ ۶۱۵
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ حق روز ازل کل نعم را به علی داد شعرخوانی ۳.۴ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۷۷۱ ۴۵۰