شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ من بر فلک امامم من بر ملک شهودم واحد ۸.۷ ۹:۲۱ ۰ ۰ ۱۶۴۶ ۷۱۰
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ هزار خاطره غم نمی رود از یاد واحد ۲.۵ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۰۶۱ ۵۶۸
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ حق روز ازل کل نعم را به علی داد شعرخوانی ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۷۴۴ ۴۰۲