شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ منم که زنده نمودم خدا پرستی را روضه ۱۴.۵ ۱۵:۳۸ ۰ ۰ ۲۵۵۹ ۸۷۴
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ از شام تا هشام فقط ناامید شد روضه ۳.۱ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۳۹۰ ۷۵۰
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ قاتل تو زخم غصه های کربلا شد زمینه ۷.۹ ۸:۱۹ ۰ ۰ ۳۴۲۲ ۱۸۰۱
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۶ ای آنکه قبرت بی چراغ و سایبان است واحد ۳.۷ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۲۵۴۹ ۱۲۰۹