شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ افتاده بود تشنه لب و آه می کشید روضه ۱۰ ۱۰:۴۸ ۰ ۰ ۶۷۲ ۴۴۰
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ اگه گرفتاری بگو یا جواد الائمه زمینه ۸ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۳۶۸ ۳۹۰
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ ارث قبیله است که هر کس جوان تر است واحد ۲.۷ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۳۱۵ ۳۳۳