۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ اجازه دادی و امشب برات می خونم شور ۴.۷ ۴:۵۵ ۱ ۱ ۵۱۹۲ ۲۱۴۹
۲ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ خدای دل که باشی قبله هم میشه شش گوش واحد ۷.۶ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۲۷۶۰ ۱۴۵۲
۳ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ما دل به کف پای تو می اندازیم شعرخوانی ۵ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۱۳۳۶ ۶۲۱