میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ دوباره اذن دخول و دوباره بوی حرم مدح ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۲۰۷۹ ۸۹۲
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ وقتی که میام مشهد تو صحن دم گوهرشاد سرود ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۵۰۶ ۱۱۵۹
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ خیالم راحته حواسش با منه سرود ۶.۲ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۲۴۸۱ ۹۳۳
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ غلامم و سرمو نذر شاه می کنم سرود ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۶۹۶ ۱۰۰۵