میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ دوباره اذن دخول و دوباره بوی حرم مدح ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۸۴۷ ۴۹۳
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ وقتی که میام مشهد تو صحن دم گوهرشاد سرود ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۶۳۹ ۵۷۲
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ خیالم راحته حواسش با منه سرود ۶.۲ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۳۳۴ ۴۲۲
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ غلامم و سرمو نذر شاه می کنم سرود ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۴۵۹ ۴۶۳