شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ خاکستر وجود مرا می دهد به باد روضه ۴.۵ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۱۲۹۹ ۹۰۹
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ آنکه برای عالم و آدم طبیب بود روضه ۲.۶ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۴۴۰ ۸۳۵
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ گوشه حجره بی صدا بودی زمینه ۸.۴ ۸:۵۷ ۰ ۰ ۱۵۱۹ ۱۵۰۹
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ شیعه شد وقت عزا واحد ۵.۸ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۹۸۴ ۱۱۳۶
۵ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ خوشا اون که صداش همه نفساش مست توئه شور ۵.۵ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۳۷۶۵ ۲۹۲۶
۶ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ صد و ده بار ذکر هو گرفتم شعرخوانی ۳.۲ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۶۵۶ ۹۲۲
۷ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ حق روز ازل کل نعم را به علی داد شعرخوانی ۴ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۵۶۱ ۹۳۵