شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ خاکستر وجود مرا می دهد به باد روضه ۴.۵ ۴:۴۳ ۱ ۱ ۱۷۲۱ ۱۳۳۱
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ آنکه برای عالم و آدم طبیب بود روضه ۲.۶ ۲:۴۴ ۱ ۱ ۷۶۶ ۱۱۷۴
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ گوشه حجره بی صدا بودی زمینه ۸.۴ ۸:۵۷ ۱ ۱ ۲۹۵۲ ۲۲۸۲
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ شیعه شد وقت عزا واحد ۵.۸ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۱۷۸۹ ۱۷۰۸
۵ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ خوشا اون که صداش همه نفساش مست توئه شور ۵.۵ ۵:۵۱ ۱ ۱ ۵۱۷۵ ۳۶۹۵
۶ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ صد و ده بار ذکر هو گرفتم شعرخوانی ۳.۲ ۳:۱۶ ۱ ۱ ۱۳۰۵ ۱۳۴۶
۷ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ حق روز ازل کل نعم را به علی داد شعرخوانی ۴ ۴:۱۵ ۱ ۱ ۱۱۷۹ ۱۳۴۳