۲۰ مرداد ۱۳۹۶

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ چه می شود نگهی هم به ما کنی آقا مناجات ۲.۴ ۲:۲۹ ۲ ۲ ۲۵۸۶ ۹۳۴
۲ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ریخته بهم شیرازه تنت روضه ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۶۳۲ ۱۰۴۷
۳ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ روضه نمی خواهد تنی که سر ندارد زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۳۸۶۶ ۲۳۴۸
۴ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ابر چشمام که می باره واحد ۵.۹ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۴۲۰۶ ۱۶۶۷
۵ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ جز زیر سیاهیات قد منو خم نکن شور ۷.۱ ۷:۳۸ ۱ ۱ ۵۶۵۴ ۲۸۲۵