۲۰ مرداد ۱۳۹۶

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ چه می شود نگهی هم به ما کنی آقا مناجات ۲.۴ ۲:۲۹ ۲ ۲ ۲۶۸۵ ۱۰۳۸
۲ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ریخته بهم شیرازه تنت روضه ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۶۶۵ ۱۱۳۹
۳ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ روضه نمی خواهد تنی که سر ندارد زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۴۰۸۶ ۲۴۹۹
۴ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ابر چشمام که می باره واحد ۵.۹ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۴۲۴۶ ۱۷۸۳
۵ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ جز زیر سیاهیات قد منو خم نکن شور ۷.۱ ۷:۳۸ ۱ ۱ ۵۹۷۵ ۳۰۰۶