۱۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

از کربلایی جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ نام بچه هیئتی لقب عبدالحسنم شور ۴.۸ ۴:۴۳ ۱ ۱ ۲۷۲۱ ۱۲۵۵
۲ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ ذکر دم عیسی حسین واحد ۵.۲ ۵:۰۷ ۲ ۲ ۱۱۹۸ ۷۱۲
۳ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از بهر پایبوس تو لب آفریده اند شعرخوانی ۴.۶ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۵۶۷ ۳۰۶
۴ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ شنیدم وقتی می زارنم تو قبر شور ۵.۹ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۲۱۵۳ ۱۲۱۵