میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ تشنه بودیم که باران نجف را دیدیم مدح ۹.۱ ۹:۱۶ ۱ ۱ ۱۸۶۴ ۹۴۶
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ بهلحفل جيت الك اعلن افراحي | فارسی ، عربی سرود ۶.۲ ۶:۰۷ ۱ ۱ ۲۱۷۳ ۱۲۵۰
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ قلبم امشب می گیره جلا سرود ۵.۹ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۲۱۳۲ ۱۱۳۳
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ محلاهه ليلة و طيبة الأرواح ليلة | فارسی ، عربی سرود ۶.۱ ۶:۰۲ ۱ ۱ ۳۱۸۴ ۱۴۴۳