میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ شکر بر منت خدا داریم مدح ۹.۲ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۵۴ ۵۸۱
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ از تبار آل یاسینی سرود ۲.۸ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۱۳۹۶ ۷۱۸
۳ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ نمک زندگیم از نام علیه سرود ۳.۱ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۹۲ ۶۶۸
۴ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ کوری چشم منکر حیدر نوکر علیم سرود ۵.۱ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۴۲۸۱ ۱۳۴۴
۵ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ حرم منو یه احساس خوب شور ۵.۸ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۲۰۶۱ ۸۹۸