میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ شکر بر منت خدا داریم مدح ۹.۲ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۲۵ ۵۲۲
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ از تبار آل یاسینی سرود ۲.۸ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۹۸ ۶۵۴
۳ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ نمک زندگیم از نام علیه سرود ۳.۱ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۴۳ ۶۰۵
۴ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ کوری چشم منکر حیدر نوکر علیم سرود ۵.۱ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۳۴۶۹ ۱۰۹۳
۵ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ حرم منو یه احساس خوب شور ۵.۸ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۷۲۶ ۷۹۴