شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است روضه ۱۴.۳ ۱۵:۳۰ ۰ ۰ ۷۲۹ ۵۳۰
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ تو هرم آتیش نفس ندارم زمینه ۸ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۴۸۹ ۵۳۶
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ بازم یه کوچه و بازم یه خونه و واحد ۶.۵ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۶۲۱ ۵۴۰
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی شور ۶.۹ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۸۱۹ ۶۳۵