شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ هر آنکه از سوی تو انتخاب خواهد شد روضه ۱۰ ۱۰:۳۹ ۰ ۰ ۲۵۴۳ ۸۴۵
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ گفتم خلیل زاده ام آتش عقب کشید روضه ۶ ۶:۲۳ ۱ ۱ ۱۱۸۷ ۷۶۸
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ آتیش بین خونه می کشه زبونه زمینه ۶.۹ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۳۲۲۲ ۱۷۸۷
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ قال الصادق عشاق حسین شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۳۵۰۰ ۲۰۰۰