شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ حقا حقیقتا علی حق باشد زمینه ۸.۵ ۸:۵۵ ۰ ۰ ۲۶۱۰ ۱۱۶۶
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ چه خانواده ای مستم می کنی شور ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۶۸۷ ۱۱۱۱
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ هر شام و هر سحرگاه دارم من این دعا را واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۸۲۱ ۶۲۸
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ غذای جان من حب الحسین است واحد ۱.۷ ۱:۴۰ ۰ ۰ ۹۳۸ ۷۰۳
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ غروب و اشک و آه به سمت قتلگاه شور ۳.۳ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۷۲۷ ۱۸۰۰