شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ حقا حقیقتا علی حق باشد زمینه ۸.۵ ۸:۵۵ ۰ ۰ ۳۴۵۸ ۱۵۱۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ چه خانواده ای مستم می کنی شور ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۲۱۶۰ ۱۳۹۶
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ هر شام و هر سحرگاه دارم من این دعا را واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۱۰۶ ۷۹۷
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ غذای جان من حب الحسین است واحد ۱.۷ ۱:۴۰ ۰ ۰ ۱۱۲۹ ۸۸۸
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ غروب و اشک و آه به سمت قتلگاه شور ۳.۳ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۳۲۱۹ ۲۱۳۱