شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ درد دلهام برای تو حسین بسیار است مناجات ۵.۱ ۵:۱۵ ۱ ۱ ۱۷۷۸ ۷۳۴
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ این درد نیست اینکه شکسته فرق سر من زهرا زمینه ۶.۵ ۶:۴۶ ۱ ۱ ۹۲۲ ۶۰۵
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ از علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامد واحد ۴.۳ ۴:۲۶ ۱ ۱ ۷۱۶ ۵۸۴
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ یا هو یا من هو یا من لیس الا هو واحد ۷.۹ ۸:۲۰ ۱ ۱ ۲۰۲۰ ۹۳۶
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ تو روزای روزه داری زیر بار تشنگی ها شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۱۱۷۹ ۸۳۲
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ من گریون توام تو گریون منی شور ۴.۴ ۴:۲۹ ۱ ۱ ۲۴۱۶ ۱۴۹۸