شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۲ قطعه، ۹ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ بنا شدی که باشیم ما خراب حسین روضه ۴.۹ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۳۵۸۵ ۱۲۶۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ تو وجه الله را وجهی زمینه ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۷۹۰۹ ۳۷۸۱