شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ شب قدر و دلم در به دره زمینه ۵.۱ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۸۶۱ ۵۳۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ قسم به خون شهیدا به کربلا به حسین واحد ۴.۵ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۷۶۰ ۴۸۲
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ منو مشغول خودت کن شور ۴.۶ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۶۲۰ ۵۵۶