شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ بنویسید مرا بنده سلطان نجف شعرخوانی ۱۰.۱ ۱۰:۴۱ ۰ ۰ ۳۲۳۳ ۱۰۰۸
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ ای هست من ز هست تو یا مرتضی علی شعرخوانی ۳.۵ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۱۲۴۳ ۸۰۲
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ یتیما سرگردونن یا علی زمینه ۱۰.۳ ۱۱:۰۱ ۰ ۰ ۳۶۵۳ ۲۱۲۴