شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ بنویسید مرا بنده سلطان نجف شعرخوانی ۱۰.۱ ۱۰:۴۱ ۰ ۰ ۴۵۳۹ ۱۴۰۷
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ ای هست من ز هست تو یا مرتضی علی شعرخوانی ۳.۵ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۲۰۴۸ ۱۰۸۹
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ یتیما سرگردونن یا علی زمینه ۱۰.۳ ۱۱:۰۱ ۰ ۰ ۸۳۲۳ ۳۵۳۸