شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ جای ناله زدن آماده کنید روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۵ ۰ ۰ ۲۴۹۱ ۷۵۱
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ ماه افلاک و شاه زمینی زمینه ۳.۸ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۴۲۶ ۹۹۱
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ امیری علی و نعم الامیر زمینه ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۶۰۷ ۸۸۳
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه شور ۵.۳ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۳۳۶۸ ۱۷۵۱
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ دوباره هیئت دوباره بزم سینه زنی شور ۲.۴ ۲:۱۹ ۰ ۰ ۱۹۰۲ ۱۳۱۴
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ همیشه بزم محبت رو میون خاک دلم کاشتی شور ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۱۲۶۹ ۱۰۹۰