شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ شب قدره آقا دلم بی قراره مناجات ۷ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۱۸۹۸ ۹۹۸
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نمک بخور ولی آن را به زخم یار نزن روضه ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۱۵۸۱ ۱۳۰۹
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ ای وای تو رو بدم به کی قسم زمینه ۱۰ ۱۰:۵۰ ۰ ۰ ۱۶۴۴ ۱۱۰۶
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ بزن ای تیغ در دم راحتم کن واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۲۹۳۳ ۱۵۲۶
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نام ما را بنویسید پریشان علی واحد ۴.۱ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۱۷۸ ۱۶۷۲
۶ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ یه عمر دلتنگ حرم می مونم شور ۷.۹ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۲۸۱۹ ۱۸۳۱