شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ فریاد جبرئیل پیچیده در سماء زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۸ ۰ ۰ ۲۶۷۶ ۱۸۵۵
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ حیدر اگر شکسته شد سر تو واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۲۵ ۱۲۳۷
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ تا که از تیغ شرربار علی را کشتند واحد ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۹۱۵ ۱۰۷۳
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ بابا اتاق پر شده از بوی مادرم واحد ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۹۶۲ ۱۱۰۶
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده شور ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۸۴۸ ۶۸۲۳