گلچین رمضان ۱۳۹۶

گلچین رمضان ۱۳۹۶

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ فریاد جبرئیل پیچیده در سماء زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۸ ۰ ۰ ۴۲۴۵ ۲۶۲۳
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ حیدر اگر شکسته شد سر تو واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۹۱۹ ۱۷۶۱
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۶ تا که از تیغ شرربار علی را کشتند واحد ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۵۷۱ ۱۵۲۳
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۶ بابا اتاق پر شده از بوی مادرم واحد ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۱۷۲۹ ۱۶۱۴
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۶ اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده شور ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۲۶۹۳۵ ۹۳۳۳