شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از کربلایی نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ فریاد جبرئیل پیچیده در سماء زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۸ ۰ ۰ ۲۴۶۰ ۱۵۷۳
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ حیدر اگر شکسته شد سر تو واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۰۵۲ ۱۰۰۷
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ تا که از تیغ شرربار علی را کشتند واحد ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۸۲۱ ۸۷۹
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ بابا اتاق پر شده از بوی مادرم واحد ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۹۱۱ ۹۰۶
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده شور ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۱۰۶۹۱ ۴۴۱۳