شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ حتی اگر نبخشد این چشم تر می ارزد مناجات ۹.۳ ۹:۵۲ ۰ ۰ ۳۰۵۷ ۹۴۸
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ با کوله بار نان شب آخر قیام کرد روضه ۷.۴ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۲۰۲۸ ۱۰۲۷
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ سر شکست قمر شکست زمینه ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۴۸۰۳ ۲۶۵۷
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ به چشم تو بدهکارم شور ۵.۸ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۴۰۹۸ ۲۹۳۱