شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ آمدی خانه ام دلم خوش شد روضه ۸.۷ ۹:۱۸ ۰ ۰ ۱۰۲۱ ۳۴۰
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ نقش تو از ابتدا معلومه زمینه ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۰۰۳ ۶۷۸
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ نمک زندگیم از نام علیه شور ۴.۷ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۱۵۶۲ ۱۰۴۷
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ زینبیم یه روضه گردم شور ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۷۲ ۹۶۸