شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ در بسته شده رو کلیدی هست زمینه ۸.۸ ۹:۱۵ ۰ ۰ ۳۵۹۲ ۱۷۲۸
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ مولا مولا از عشق تو من راهی میخانه ام امشب شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۴۴۲۶ ۲۶۴۷
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ بین امیرها عربش چیز دیگری است شعرخوانی ۴.۷ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۷۱۸ ۱۰۸۰
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶ هر کی جنون کارشه شور ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۴۰۰۳ ۲۵۸۷