شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶

از کربلایی حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ مرغ درمانده ام و بال و پرم افتاده مناجات ۷.۲ ۷:۴۱ ۰ ۰ ۶۳۹ ۲۹۵
۲ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ سپردمت به خدا و به خارهای مغیلان روضه ۴.۲ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۲۱ ۲۵۵
۳ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ ای حضرت دلدار ای حاکم مطلق زمینه ۴.۴ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۳۲۵ ۶۶۶
۴ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ یا در فراق کرب و بلا می کشی مرا واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۵۵۸ ۵۰۸
۵ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ من به تو خیلی عادت کردم شور ۵.۲ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۱۵۳ ۸۰۷