شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶

از کربلایی حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ مرغ درمانده ام و بال و پرم افتاده مناجات ۷.۲ ۷:۴۱ ۱ ۱ ۸۴۹ ۴۰۵
۲ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ سپردمت به خدا و به خارهای مغیلان روضه ۴.۲ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۶۶۳ ۳۸۲
۳ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ ای حضرت دلدار ای حاکم مطلق زمینه ۴.۴ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۱۴۰۹ ۷۵۳
۴ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ یا در فراق کرب و بلا می کشی مرا واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۶۹۱ ۶۱۳
۵ شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶ من به تو خیلی عادت کردم شور ۵.۲ ۵:۲۸ ۱ ۱ ۱۴۲۷ ۱۰۰۴