شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ از ما جفا بسیار دیدی و وفا نه مناجات ۳ ۳:۰۵ ۲ ۲ ۴۰۹۴ ۱۳۲۶
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ آمدی خانه ام دلم خوش شد روضه ۷ ۷:۲۷ ۲ ۲ ۱۵۵۱ ۱۰۸۲
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ یا هو یا من هو یا من لیس الا هو زمینه ۱۶.۱ ۱۷:۲۵ ۲ ۲ ۵۵۸۰ ۲۹۷۵
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ با تو که باشم به خدا حالم بهتر میشه شور ۱۰.۸ ۱۱:۳۷ ۲ ۲ ۵۸۵۲ ۳۵۱۷
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نمی گویم دو تا فرقش به محراب عبادت شد واحد ۲.۱ ۲:۰۴ ۲ ۲ ۱۹۴۳ ۱۴۱۲
۶ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ خوب شد تیغ تو بشکافت سرم را دشمن واحد ۱.۷ ۱:۴۳ ۲ ۲ ۱۹۳۴ ۱۳۹۷
۷ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ اسم تو داد می زنم تا برسه به تو صدام شور ۵.۲ ۵:۲۹ ۲ ۲ ۵۸۷۵ ۳۳۹۶
۸ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ گفتم علی مدد قلمم ذوالفقار شد شعرخوانی ۳.۱ ۳:۱۵ ۲ ۲ ۲۱۸۱ ۱۵۳۱