شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ کوفه به دلم رحمی نداره زمینه ۵.۱ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۴۷۰۰ ۲۱۸۲
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نمک زندگیم از نام علیه شور ۵.۴ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۴۶۸۳ ۲۷۴۳
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ فتادم از پا به ناتوانی واحد ۸ ۸:۲۵ ۰ ۰ ۲۶۵۱ ۱۵۹۴
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی شعرخوانی ۴.۲ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۵۸ ۹۳۰
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ دوری تلخه محبت شیرینه شور ۶.۳ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۳۷۲۴ ۲۵۲۰