شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ کوفه به دلم رحمی نداره زمینه ۵.۱ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۴۹۲۸ ۲۴۲۳
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نمک زندگیم از نام علیه شور ۵.۴ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۴۸۵۸ ۲۹۹۱
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ فتادم از پا به ناتوانی واحد ۸ ۸:۲۵ ۰ ۰ ۲۹۲۵ ۱۸۰۸
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی شعرخوانی ۴.۲ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۱۴ ۱۰۹۰
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ دوری تلخه محبت شیرینه شور ۶.۳ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۴۳۲۷ ۲۸۵۰