شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ تو این شبا یاد خدا رو عشقه مناجات ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۴۴۹۴ ۱۷۳۹
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ تا ترک خورد سرش دخترش افتاد زمین روضه ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۳۹۸۷ ۱۹۶۱
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ کوچه ها خلوت و خاموش زمینه ۸.۶ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۷۸۰۶ ۴۷۰۹